Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

PORTÁLU A VZDĚLÁVACÍHO CENTRA KURZYNASTREDNI.CZ

Čl. 1 Úvodní ustanovení

1.1 Portály KurzynaStredni.cz a TestynaStredni.cz jsou webové portály sloužící k nabídce a prodeji prezenčních přípravných kurzů, seminářů, individuálního doučování, online materiálů a konzultací a jiných vzdělávacích akcí (dále také souhrnně „vzdělávací služby“) týkajících se přijímacích zkoušek na střední školy.

1.2 Provozovatelem portálů cz a TestynaStredni.cz a poskytovatelem vzdělávacích služeb je Mgr. Hana Kovářová, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, nezapsaná v obchodním rejstříku, IČ: 76346331, sídlem Kalvodova 1666/2a, 664 51, Šlapanice (pro účely Všeobecných obchodních podmínek dále v textu pouze jako „Poskytovatel“).

1.3 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou vydané Poskytovatelem za účelem úpravy práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Objednateli.

Čl. 2 Smluvní strany

2.1 Smluvními stranami jsou Poskytovatel a Objednatel.

2.2 Objednatelem se rozumí jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která využije nabídky vzdělávacích služeb Poskytovatele.

2.3 Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Objednatelem vzniká na základě závazné objednávky vytvořené prostřednictvím objednávkového formuláře na webových portálech cz a TestynaStredni.cz

Čl. 3 Platební podmínky

3.1 Cena za zvolenou vzdělávací službu je splatná do 5 dní ode dne podání závazné objednávky ve smyslu čl. 2.3 VOP, nejpozději však do dne konání zvolené vzdělávací služby. V případě prezenčních přípravných kurzů je cena za tento kurz splatná nejpozději na první lekci. V případě konání jednorázových seminářů nebo jiných vzdělávacích akcí je cena splatná nejpozději bezprostředně před začátkem semináře nebo jiné vzdělávací akce.

3.2 Platbu je možno provést bezhotovostně na bankovní účet Poskytovatele, č. ú. 2901502314/2010, dle instrukcí uvedených v přihlašovacím formuláři nebo potvrzovacím e-mailu nebo přes platební bránu platební kartou při přihlašování.

Čl. 4 Storno podmínky

4.1 Podmínky pro stornování kurzu a vrácení kurzovného jsou následující:

  • Stornování kurzu do zahájení kurzu – storno poplatek: 10 % z kurzovného.
  • Stornování kurzu od zahájení kurzu do druhého dne kurzu – storno poplatek: 50 % z kurzovného.

4.2 Za neúčast Objednatele na výuce neposkytuje Poskytovatel žádnou finanční kompenzaci. Pokud je to z organizačních důvodů možné, je Objednateli nabídnutý náhradní termín pro nahrazení zameškané lekce.

Čl. 5 Práva a povinnosti smluvních stran

5.1 Poskytovatel má zejména povinnost poskytnout nebo zprostředkovat objednané a uhrazené služby.

5.2 Poskytovatel má právo zrušit nebo přesunout nabízený přípravný kurz, seminář, individuální doučování nebo jinou vzdělávací akci na jiný den, popř. změnit místo a čas konání vzdělávacích služeb.

5.3 Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za obsahové a systémové změny Jednotných přijímacích zkoušek, které tvoří Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. Povinnost zjišťovat si relevantní informace o přijímacím řízení jde k tíži Objednatele.

5.4 Objednatel má zejména povinnost uhradit řádně a včas cenu za objednané vzdělávací služby.

5.5 Objednatel má v případě zrušení vzdělávacích služeb právo na poměrné vrácení platby za tuto službu. Poskytovateli vždy náleží poměrná část platby za již poskytnuté vzdělávací služby.

Čl. 6 Závěrečná ustanovení

6.1 Práva a povinnosti neupravené těmito VOP se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

6.2 Poskytovatel si vyhrazuje právo na jednostrannou přiměřenou změnu těchto VOP. O případné změně VOP budou smluvní strany informovány oznámením na webových portálech cz a TestynaStredni.cz.

6.3 Jakékoliv neoprávněné užití obsahu portálů, popř. jejich částí, kýmkoliv jiným než Poskytovatelem nebo osobou jím pověřenou a způsobem jiným než pro účely, k nimž jsou portály určeny, zejména jakékoli neoprávněné šíření obsahu, je zakázáno.

6.4 Objednatelé fyzické osoby, které případně vystupují ve smluvním vztahu s Poskytovatelem jako smluvní strana, dávají tímto Poskytovateli výslovný souhlas ke zpracování osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v účinném znění, pokud tyto osobní údaje tato smluvní strana Poskytovateli dobrovolně svěří. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou a může být kdykoli odvolán, a to formou doporučeného dopisu zaslaného na adresu sídla Poskytovatele, který se tímto zavazuje po doručení odvolání souhlasu bezodkladně veškeré osobní údaje týkající se dané osoby odstranit.

6.5 Poskytovatel neodpovídá za újmu na zdraví nebo majetku Objednatele vzdělávacích služeb.

6.6 Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1. 9. 2017.

cronjob